Witam na mojej stronie!

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

O kancelarii

Kancelarią kieruje:

Maciej Wieczorek, adwokat, doktor nauk prawnych. W 2003 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2011 r. i obronie pracy doktorskiej pt. „Wpływ podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych na treść orzecznictwa krajowego i europejskiego” uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 2012 r. członek Izby Adwokackiej w Katowicach, gdzie prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2002 r. w renomowanych śląskich kancelariach adwokackich, głownie przy kompleksowej obsłudze przedsiębiorców z sektora MSP, głownie branży wydobywczej, hutniczej oraz IT.

Specjalista z zakresu prawa publicznego gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego. Oferuje fachowe doradztwo prawne w każdym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dedykowane wszystkim uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań przetargowych prowadzonych w trybie regulaminowym (właścicielskim). Z powodzeniem prowadzi również procesy rozwodowe, odszkodowawcze, w tym w szczególności związane z niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem lub zatrzymaniem.Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie interesuje się sportami motorowymi, w szczególności wyścigami motocyklowymi. Sam też chętnie, w wolnych chwilach, szlifuje trudną, aczkolwiek fascynującą sztukę jazdy na motocyklu sportowym na torach wyścigowych. Sporty zimowe zdominował natomiast bezapelacyjnie snowboarding. Uwielbia także podróże, szczególnie do ciepłych krajów.WYKAZ PUBLIKACJI

 • 1. Kwartalnik „Education World” nr: 2/2004, wyd. Grupa Mediapartner – „Plagiaty prac dyplomowych i naukowych w aspekcie ochrony praw autorskich”;
 • 2. Kwartalnik „Education World” nr: 3/2004/2005, wyd. Grupa Mediapartner – „Czy osoba karana może założyć szkołę wyższą?”;
 • 3. Kwartalnik „Education World” nr: 4/2005, wyd. Grupa Mediapartner – „Zamówienia publiczne. Ustalanie wartości zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo”;
 • 4. Kwartalnik „Education World” nr: 5/2005, wyd. Grupa Mediapartner – „Prawa autorskie do prac magisterskich i naukowych”;
 • 5. Kwartalnik „Education World” nr: 6/2005, wyd. Grupa Mediapartner – „Prawa i obowiązki studentów w aspekcie wybranych przepisów prawnych”;
 • 6. Kwartalnik „Education World” nr: 7/2005/2006, wyd. Grupa Mediapartner – „Strategia rozwoju edukacji w Polsce na lata 2007-2013”;
 • 7. Kwartalnik „Education World” nr: 8/2006, wyd. Grupa Mediapartner – „Cudzoziemiec studentem”;
 • 8. Kwartalnik „Education World” nr: 9/2006, wyd. Grupa Mediapartner – „Dostęp do zawodów prawniczych”;
 • 9. Kwartalnik „Education World” nr: 11/2007, wyd. Grupa Mediapartner – „Odpowiedzialność nauczycieli akademickich”;
 • 10. „Prawo Europejskie w Praktyce” nr 2 /2007, wyd. Fundacja Prawo Europejskie, Instytut Europejski w Warszawie; artykuł pt.„ Potrzeba elastyczniejszego prawa”;
 • 11. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 11/2009, artykuł pt. „Wykluczenie wykonawcy, a wykonalność decyzji organów podatkowych”;
 • 12. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 12/2009, artykuł pt.„ Zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców fundamentem systemu zamówień publicznych”;
 • 13. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 2/2010 artykuł pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania”;
 • 14. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 3/2010 artykuł pt. „Zamówienia publiczne w branży wydobywczej”;
 • 15. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 5/2010 artykuł pt. „Przejrzystość zamówień publicznych”;
 • 16. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 7/2010 artykuł pt. „Udzielanie zamówień z wolnej ręki w aspekcie wybranych problemów praktycznych z uwzględnieniem krajowej branży IT”;
 • 17. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 10/2010 artykuł pt. „Różne formy wykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych w oparciu o orzecznictwo krajowe i europejskie”;
 • 18. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 11/2010 artykuł pt. „Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w aspekcie waloryzacji ceny”;
 • 19. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 3/2011 artykuł pt. „Proporcjonalność w udzielaniu zamówień publicznych”;
 • 20. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 5/2011 artykuł pt. „Sposoby porozumiewania się zamawiających z wykonawcami”;
 • 21. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 7/2011 artykuł pt. „Wyłączenie możliwości zatrzymania wadium”;
 • 22. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 11/2011 artykuł pt. „Zamówienia w sektorze górniczym”;
 • 23. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 12/2011 artykuł pt. „Zamówienia z wolnej ręki w branży IT”;
 • 24. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 1/2012 artykuł pt. „Zasada bezstronności i obiektywizmu w świetle dyscypliny finansów publicznych”;
 • 25. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 2/2012 artykuł pt. „Poprawianie omyłek w ofertach, część pierwsza”;
 • 26. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 3/2012 artykuł pt. „Poprawianie omyłek w ofertach, część druga”;
 • 27. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 5/2012 artykuł pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwo oszustwa przy zamówieniach publicznych”;
 • 28. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 6/2012 artykuł pt. „Odrzucenie odwołania w świetle najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, część pierwsza”;
 • 29. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 6/2012 artykuł pt. „Odrzucenie odwołania w świetle najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, część pierwsza”;
 • 30. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 7/2012 artykuł pt. „Odrzucenie odwołania w świetle najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, część druga”;
 • 31. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 8/2012 artykuł pt. „Zmiany projektowane w zakresie podwykonawstwa”;
 • 32. Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”, wyd. Publicus nr 5/2013 artykuł pt. „Proporcjonalność w zakresie zamówień publicznych”;

Oferta

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG

W ramach Kancelarii świadczę kompleksowe usługi prawnicze, polegające w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, a także wszelkimi organami stosującymi prawo, w pełnym zakresie. Moim atutem jest, oprócz należytego przygotowania merytorycznego, wieloletnie doświadczenie obejmujące liczne obszary prawa, w których poruszają się przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej pod jaką występują w obrocie. Swoją pomoc oferuję również każdemu, kto w codziennym życiu nie tylko styka się z organami ścigania, sądami, organami egzekucyjnymi czy administracji, ale przede wszystkim potrzebuje drogowskazów do poruszania się w skomplikowanej rzeczywistości prawnej.


STAŁA WSPÓŁPRACA Z:

Z NOTARIUSZEM, DORADCĄ PODATKOWYM, RZECZNIKIEM PATENTOWYM, BIEGŁYM KSIĘGOWYM, TŁUMACZAMI

Atutem Kancelarii jest także możliwość zapewnienia Klientom stałej współpracy z mieszczącą się w pobliżu Kancelarią Notarialną, co wpływa zarówno na elastyczność w zakresie ustalana terminów czynności, jak i na szybkość i efektywność ich dokonywania przy kompleksowym współdziałaniu z notariuszem. Stale współpracuję również z wysoko wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, biegłymi księgowymi i tłumaczami przysięgłymi co wpływa na kompleksowość usług.


STAWKI I ROZLICZENIA

Stosowane przez kancelarię stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, a także czasu wyznaczonego na jej wykonanie. System rozliczeń kształtowany jest dla każdego klienta indywidualnie, przy czym możliwe jest zastosowanie wynagrodzenia w formie ryczałtowej, ryczałtowo – godzinowej oraz godzinowej.


PRAWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCIObsługa indywidulanych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Obsługując każdego Klienta zawsze mam na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. Z tego względu umiejętnie dostosowuję sposoby realizacji poszczególnych projektów po to, by osiągane efekty były możliwie najlepsze dla konkretnego Klienta. W zakresie bieżącej działalności spółki doradzam moim Klientom we wszelkich aspektach jej funkcjonowania. Obsługa prawna obejmuje wszystkie aspekty bieżącego funkcjonowaniu firmy, np.: przygotowanie ekspertyz, opinii, analiz prawnych, projektów umów i kontraktów, przygotowanie projektów aktów wewnętrznych. Przygotowuję i nadzoruję również procesy zakładania, przekształceń i likwidacji, a także szeroko pojętej restrukturyzacji, w tym również – przy pomocy specjalistów z zakresu ekonomii i podatków – w aspekcie finansowym. W imieniu swoich Klientów prowadzę negocjacje dotyczące różnego typu kontraktów. Kompleksowa obsługa obejmuje również reprezentowanie Klientów przed organami administracji i organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami lub w innych postępowaniach, gdzie Klient jest uczestnikiem bądź stroną.


Zamówienia publiczne, przetargi właścicielskie i Partnerstwo publiczno - prywatne

Jako główną specjalizację z zakresu publicznego prawa gospodarczego wybrałem dziedzinę zamówień publicznych. Ponad 10 letnie doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców połączone z teoretycznym ugruntowaniem wiedzy, pozwala na szerokie spojrzenie na całość zagadnień związanych zarówno z rynkiem zamówień publicznych, jak i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość pozwala zamawiającym na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy, a wykonawców wybiera się na podstawie regulaminów opartych na przepisach kodeksu cywilnego.


W przypadku Zamawiających biorę udział w przygotowaniu i opiniowaniu treści ogłoszeń, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulaminów. W trakcie postępowania nadzoruję wszystkie czynności zamawiającego, w celu wyeliminowania ryzyko naruszania przepisów ustawy w jak największym stopniu. Przygotowuję, a także nadzoruję treść pism adresowanych do wykonawców, na bieżąco udzielam porad prawnych obejmujących wszystkie aspekty udzielanego zamówienia publicznego lub właścicielskiego. Kompleksowość opieki prawnej obejmuje również przygotowanie i analizę postanowień umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, a także czynności związane z ewentualną kontrolą udzielanego zamówienia zarówno przy kontroli ex-ante, jak i ex-post.

Ochrona prawna Wykonawców polega na aktywnym uczestnictwie w całym procesie udzielenia zamówienia publicznego, czy właścicielskiego. Pod kątem naruszenia przepisów ustawy, a także celowość stawianych przez zamawiających wymagań i możliwości wnoszenia w tym zakresie odwołań, analizuję i opiniuję treści ogłoszeń oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym projektów zapisów umów, sprawdzam pod względem formalnoprawnym treści ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkich innych dokumentów przekazywanych zamawiającym. Kompleksowa ochrona prawna obejmuje także sygnalizowanie nieprawidłowości, stosowanie środków ochrony prawnej, t.j., odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do Sądów Okręgowych, łącznie z reprezentowaniem wykonawców w sporach z zamawiającymi w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.


Oferta Kancelarii obejmuje także kompleksowe doradztwo przy projektach partnerstwa publiczno – prywatnego, w zakresie procedur wyboru partnera prywatnego, zakładania i nadzorowania od strony prawnej działalności spółek celowych, sporządzania, i opiniowania zapisów umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, a także obsługę prawną na etapie realizacji partnerstwa publiczno – prywatnego.


Prawo pracy

Oferuję również obsługę przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także innych podmiotów posiadających status pracodawcy, czy też, w swojej działalności, bazujących na pozakodeksowych formach zatrudnienia. Zakres usług obejmuje zarówno indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy. Pomoc prawna obejmuje wszystkie aspekty stosunku pracy, jak i zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym kwestie przestrzegania zakazu konkurencji. Świadczę także kompleksowe doradztwo w zakresie współdziałania ze związkami zawodowymi, sporach indywidualnych i zbiorowych, negocjacjach z przedstawicielami pracowników itd. Przygotowuję i opiniuję projekty wszelkich aktów prawa pracy, w szczególności umów, regulaminów, statutów i zarządzeń określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Pomagam również zoptymalizować i wyeliminować w jak najszerszym zakresie wszelkie ryzyko związane ze zwolnieniami - zarówno indywidualnymi, jak i grupowymi, wskazując możliwe konsekwencje prawne planowanych działań. Doradzam także w zakresie optymalnego planowania rozkładu czasu pracy, urlopów, przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników. Posiadam również doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu procesów o naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy i/lub tajemnicy przedsiębiorstwa.


Prawo umów w obrocie gospodarczym

W obowiązującym ustawodawstwie istnieje obszerna grupa czynności prawnych związanych z obrotem gospodarczym, do której zaliczyć należy umowy, zarówno nazwane, uregulowane w przepisach ustaw, przede wszystkim w kodeksie cywilnym, jak i nienazwane, których konstrukcje prawne mniej lub bardziej ugruntowane w praktyce, zostały wymuszone wskutek dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przygotowuję projekty, przeprowadzam kompleksowe analizy, a także sporządzam opinie prawne dotyczące wszelkiego rodzaju kontraktów handlowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wskazuję również optymalne rozwiązania dla poszczególnych transakcji, z jednej strony dbając o dobro i korzyści dla Klienta, ale mając także na uwadze konieczność zawarcia kontraktu, którego zapisy będą egzekwowalne. Wspomagam także Klientów na etapie realizacji kontraktu, a także dbam o należytą analizę podatkową, ekonomiczną oraz o uwzględnienie charakterystycznych dla danej branży rozwiązań biznesowych.


Ochrona konkurencji i konsumentów

W ramach kompleksowej obsługi prawnej doradzam także Klientom w zakresie prawa antymonopolowego, w szczególności przy zawieraniu porozumień mogących naruszać konkurencję, a także pomagam chronić Klientów przed nielegalnymi praktykami ograniczającymi lub naruszającymi konkurencję. Opieka prawna obejmuje w tym przypadku również prowadzenie postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Antymonopolowym. Reprezentuję również przedsiębiorców w sporach z konsumentami, w szczególności prowadzonych na podstawie przepisów ustaw konsumenckich, a także w zakresie stosowania niedozwolonych klauzul umownych i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Ochrona konsumentów polega w szczególności na reprezentowaniu w sporach z przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie niezgodności towaru z umową, stosowania niedozwolonych klauzul umownych, a także przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym.


Własność intelektualna, usługi elektroniczne i telekomunikacja

Mając na uwadze dynamiczny rozwój sieci Internet i powszechną, związaną z tym globalizację w zakresie usług elektronicznych istotnym zagadnieniem, nie tylko dla firm sektora IT czy Nowych Technologii, ale również dla każdego korzystającego z udogodnień płynących tej właśnie formy prowadzenia biznesu czy reklamy, staje się ochrona własności intelektualnej i to nie tylko na gruncie procesowym. Swoim Klientom oferuję kompleksowe usługi prawne związane z kontraktowym prawem własności intelektualnej w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych, w szczególności w aspekcie prawidłowego konstruowania umów, np. umów na korzystanie czy przenoszących autorskie prawa majątkowe. W mojej praktyce pojawiają się również zagadnienia procesowe związane z naruszaniem praw własności intelektualnej w powiązaniu ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w związku z czym reprezentuję Klientów w postępowaniach związanych z zabezpieczeniem i dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia tych praw oraz obroną przed bezzasadnymi powództwami. W zakresie szeroko ujmowanego prawa usług elektronicznych i telekomunikacji oferuję pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć elektronicznych w każdej dziedzinie biznesu, w szczególności związanych z usługami masowej wysyłki sms, mass mailingu, e – commerce.


Nieruchomości

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję również przy każdej transakcji dotyczącej nieruchomości. W tym zakresie niezbędne jest wnikliwe zbadanie stanu prawnego nabywanej nieruchomości, niezależnie od tego, czy nabywamy nieruchomość gruntową niezabudowaną czy zabudowaną, czy też przedmiotem umowy jest sprzedaż nakładów na nieruchomość np. w postaci budynku. Kompleksowa pomoc dotyczy także tzw. umów deweloperskich. Doradzam również przy zawieraniu, wykonywaniu i rozwiazywaniu umów najmu, dzierżawy czy innych umów uprawniających do korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości.


Prawo i postępowanie cywilne

Klientom indywidualnym oferuję kompleksową pomoc w sprawach cywilnych przy procesach związanych z dochodzeniem i obroną przed wszelkim roszczeniami, zarówno majątkowym i niemajątkowymi, w szczególności:

 • w sprawach o zapłatę, począwszy od etapu przesądowego, poprzez wniesienie i popieranie powództwa, w tym jego zabezpieczenie, na postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym skończywszy;

 • w sprawach odszkodowawczych, w tym związanych z wypadkami komunikacyjnymi czy błędami medycznymi, a także w sprawach ubezpieczeniowych;

 • w sprawach naruszenia dóbr osobistych;

 • w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządów spółek;


Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego zajmuję się głównie problematyką związaną z ustaniem małżeństwa, t.j. sprawami rozwodowymi, czy o separację, a także doradzam w kwestiach małżeńskich ustrojów majątkowych, podziału majątku dorobkowego, dochodzenia lub obrony w sprawach alimentacyjnych czy w sprawach stosunków między rodzicami a dziećmi.


Prawo i postępowanie karne, prawo karne wykonawcze, karne skarbowe i karne gospodarcze. Odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie

Swoim klientom oferuję również kompleksową pomoc w sprawach karnych, zarówno po stronie obrońcy oskarżonego, jak i po stronie pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego), w procesach o każdego rodzaju przestępstwa, w szczególności związane z udziałem w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, czci i nietykalności cielesnej, rodzinie i opiece, mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, a przede wszystkim przestępstwa gospodarcze, w tym również o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe.

Obrona w sprawach karnych obejmuje ustalenie linii obrony, a następnie występowanie w charakterze obrońcy przez cały tok procesu karnego, od przedstawienia zarzutów, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe - pierwszo i drugo instancyjne, a także (w razie konieczności) wniesienie i popieranie kasacji, aż po postępowanie wykonawcze i postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, w szczególności mające związek i wymagające również wiedzy cywilistycznej – postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Reprezentuję także osoby pokrzywdzone poczynając od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, poprzez reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. W większości przypadków tego typu sprawy kończą się również orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przez sprawcę, co pomaga uniknąć prowadzenia dodatkowych postępowań cywilnych.


Prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo – administracyjne

W ramach praktyki prawniczej prowadzę również w szerokim zakresie postępowania administracyjne przed organami administracji wszystkich instancji, a w konsekwencji postępowania sądowo administracyjne zainicjowane wniesieniem środka odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zakres usług obejmuje administracyjne prawo materialne w szerokim zakresie, np. prawo budowalne, prawo oświatowe itd.

Kontakt